×

Tethys leaves Uzbekistan, says hello to Georgia

Monday, 13 Jan 2014 | 7:22 PM ET

David Robson, Executive Chairman and President of Tethys Petroleum, describes the oil and gas firm's plan to exit Uzbekistan and enter Georgia.